Inkubator Kariery
Twojej Kariery!

 
 
 
facebook inkubator kariery
 My w mediach...
(artykuły/wywiady/wystapienia)
Zapotrzebowanie na kwalifikacje w woj. śląskim

Podsumowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - 2015r
 

Wyzwania współczesnego doradztwa w kontekście zmieniającej się rzeczywistości


Zanim postanowisz zmienić zawód


Szkoła średnia, studia, a może praca?

Nic tak nie motywuje do pracy jak własna firma
Zapotrzebowanie na kwalifikacje w woj. śląskim


Inkubator Kariery wziął udział w konferencji „Zapotrzebowanie na kwalifikacje w badaniach publicznych służb zatrudnienia”, która została zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań „Zmiany aktualnych i przyszłych oczekiwań pracodawców, co do kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz kompetencji zatrudnianych absolwentów”.

Badanie przeprowadzono wśród 3020 śląskich pracodawców. Problematyka badania obejmowała zagadnienia dotyczące polityki kadrowej firm i profilu poszukiwanych kandydatów do pracy (plany zatrudnieniowe w ciągu najbliższych 12 miesięcy, najczęściej stosowane metody naboru i sposoby rekrutacji kandydatów, najczęściej poszukiwane kwalifikacje, kompetencje, cechy osobowe kandydatów do pracy), potrzeb szkoleniowych pracodawców, oceny umiejętności i kompetencji absolwentów oraz oferty szkół ponadgimnazjalnych z punktu widzenia potrzeb pracodawców, a także oceny zasad funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Badania wskazują, że śląskie firmy i instytucje rekrutują pracowników głównie wykorzystując ogłoszenia internetowe oraz osobiste nieformalne kontakty (odpowiednio 53,6% i 53,3%). Najczęściej stosowanym zaś sposobem wyboru odpowiedniego pracownika jest rozmowa kwalifikacyjna (88,3%) oraz analiza CV i listu motywacyjnego (71,7%).

Zgodnie z wynikami badań, zatrudnienie nowych pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje 32,4% śląskich firm. Będą one poszukiwać głównie kandydatów na stanowiska szeregowe (61,0%) oraz specjalistyczne (45,1%).

Bardziej niż znajomość języków obcych, pracodawcy oczekują od kandydatów do pracy znajomości i umiejętności posługiwania się programami komputerowymi, ważne jest dla nich również posiadanie wiedzy branżowej oraz certyfikatów/uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu.

Wśród pożądanych cech osobowościowych od kandydatów, niezależnie od zajmowanego stanowiska, pracodawcy oczekują przede wszystkim rzetelności, komunikatywności, chęci do pracy i uczciwości.

Jeżeli chodzi o potrzeby szkoleniowe pracodawców, są one ściśle związane z reprezentowaną przez nich branżą. Cenione są przez nich również tzw. szkolenia miękkie.

Podczas konferencji przedstawiono również "Barometr zawodów" stanowiący jednoroczną prognozę sytuacji zawodwyej, dzieląc je na zawody zrównoważone, nadwyżkowe i deficytowe. Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów woj. śląskiego.

Wyniki badań dostępne są na stronie:
http://barometrzawodow.pl/strona-glowna/o-badaniu
Podsumowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

Październik 2015

Wczoraj oficjalnie zakończyliśmy realizację naszych działań w ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Był to dla nas bardzo pracowity Tydzień. Przeprowadziliśmy 4 warsztaty w szkołach ponadgimnazjalnych. Dwa razy gościliśmy w sympatycznym Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie, gdzie przeprowadziliśmy warsztaty „Komunikacja w zespole” oraz „Mapowanie życia”. Byliśmy również obecni w pierwszej klasie Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie z warsztatem dotyczącym „Diagnozy potencjału zawodowego” oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Wiśle, gdzie również pomagaliśmy wzmocnić „Komunikację w zespole”.

Dziękujemy wszystkim klasom za zaproszenie, bardzo miłe przyjęcie i aktywny udział w zajęciach.

Od środy do piątku pełniliśmy dyżury podczas tzw. „dni otwartych”. Służyliśmy radą, pomocą i wsparciem wszystkim zainteresowanym rozwojem kariery.

Prócz tego uczestniczyliśmy w spotkaniu pn. „Opowiem Wam swoją historię”, które odbyło się w gościnnym Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego. Podczas spotkania przedstawiciele różnych zawodów opowiadali o swojej pracy, przedstawiali jej plusy i minusy (plusów było zdecydowanie więcej J ). Wszyscy podkreślali, jak ważne jest aby praca sprawiała przyjemność oraz to, że ich nauka, pomimo tego, iż już wiele lat temu opuścili szkolne mury, nigdy się nie skończyła. Podczas spotkania obecny był policjant, specjalista terapii uzależnień, finansista, specjalistka zajmująca doradztwem i realizacją projektów unijnych, a także geofizyk rodem z Rumunii, który z ogromną pasją opowiedział o swojej pracy w odległych zakątkach świata. Inkubator Kariery reprezentowała Kasia Cieloch, która opowiedziała o zadaniach i kompetencjach doradcy zawodowego oraz o pracy w charakterze freelancera.

Byliśmy również obecni na cieszyńskim Zamku, gdzie odbyła się niezwykle interesująca konferencja „Wyzwania nowoczesnego doradcy”. Podczas konferencji wystąpiła nasza koleżanka Lucyna Pietrzyk reprezentująca tym razem „Instytut Pracy Systemowej z Rodziną” w Bielsku-Białej, która opowiedziała i … pokazała jak destrukcyjny może być „Wpływ rodziny na wybory zawodowe dzieci”. Pani Barbara Kożusznik pracująca w Polskim Gimnazjum w Czeskim Cieszynie przedstawiła „Realizowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego po drugiej stronie Olzy”. Katarzyna Drózd z Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie opowiedziała jakie „Działania Powiatowego Urzędu Pracy wspierają karierę zawodową”, przytaczając konkretne dane statystyczne :), a Izabela Baszczyńska doradczyni zawodowa z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie (gospodyni spotkania) zaprezentowała na jaką „Pomoc poradni w podejmowaniu wyborów edukacyjno- zawodowych” mogą liczyć uczniowie.

Inkubator Kariery reprezentowała Kasia Cieloch z wystąpieniem nt. „Wyzwań współczesnego doradztwa w kontekście zmieniającej się rzeczywistości”, gdzie podzieliła się swoją refleksją dotycząca zmian jakie zaszły w pracy doradcy zawodowego z perspektywy jej 17-letniego doświadczenia zawodowego. Było m.in. o zmianie naszej rzeczywistości, zmianie roli doradcy i jego metod pracy, a także o coraz to nowych grupach osób poszukujących wsparcia doradczego.

Bardzo dziękujemy Izie Baszczyńskiej z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie za zaproszenie Inkubatora Kariery do włączenia się w realizację działań w ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Tym samym mamy nadzieję na kontynuację naszej współpracy.

Ogólnopolski tydzień kariery cieszyn
Wyzwania współczesnego doradztwa w kontekście zmieniającej się rzeczywistości

Wystąpienie na seminarium "Wyzwania nowoczesnego doradcy" w Cieszynie
w ramach "Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery". Październik 2015

 

 
    Świat, w którym żyjemy podlega ciągłym zmianom, stąd też planowanie kariery nabiera odmien¬nego charakteru niż kiedyś. W sytuacji permanentnej zmiany musimy nie tylko dysponować specjalistyczną wiedzą, ale również umiejętnościami, które pozwolą nam skutecznie funkcjonować na rynku pracy – adaptacyjności i elastyczności w przechodzeniu z jednej roli zawodowej do drugiej, od jednego projektu do drugiego. Przewagę konkurencyjną daje dziś tzw. zdolność zatrudnieniowa czyli możliwość pozostawania w zatrudnieniu, podtrzymywania go lub stworzenie perspektywy nowego zatrudnienia.

     Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest wzrost znaczenia kształcenia ustawicznego. A co za tym idzie zachęcania młodzieży do rozwijania i nabywania umiejętności zarządzania własną karierą w perspektywie całego życia. Należy więc uświadamiać młodych ludzi, że jeśli chcą osiągnąć sukces zawodowy muszą się liczyć z koniecznością ciągłego uczenia, również po opuszczeniu murów szkoły. Warto rozwijać w nich potrzebę ciągłego doskonalenia. Dane statystyczne pokazują, że Polska na tle innych państw europejskich ciągle pozostaje na końcu pod względem ilości osób dorosłych uczestniczących w kształceniu formalnym. A przecież poszerzanie kwalifikacji, rozwój umiejętności, zdobywanie wiedzy nie tylko pomaga pozostać aktywnym zawodowo, ale również zwiększa prestiż społeczny, poprawia jakość i zadowolenie z życia. Ciągle jeszcze wśród osób dorosłych można spotkać stereotypowe myślenie, że „na ich naukę jest już za późno” albo, że „szkoła jest dla młodych”. Musimy być bardziej „otwarci na wiedzę”, ale również „oswojeni ze zmianą”, która jest nieodłącznym towarzyszem naszego życia. Zmiana zwykle kojarzy się z czymś trudnym, wymaga od nas wyjścia z tzw. strefy komfortu, ale możemy ją wykorzystać do tego aby odmieniła nasze życie.     
    Skoro niespodziewane i niepewne zdarzenia są częścią naszego życia, warto tak planować karierę aby była ona  bardziej „elastyczna”. W nurcie doradztwa zawodowego coraz popularniejsze staje się przekonanie, że warto również rozwijać umiejętność dostrzegania i wykorzystywania nieplanowanych zdarzeń w swojej karierze. Warto też samemu kreować nieplanowane zdarzenia dzięki aktywnemu włączaniu się w różnego rodzaju działalność i inicjatywy, które dają okazję do poznania ciekawych osób, rozwijają umiejętności, pomagają zdobyć nowe doświadczenia zwiększające szansę na odmianę naszego życia.
    Zachodzące zmiany dotyczą również doradztwa zawodowego. Z jednej strony wymagają od doradcy ciągłego monitorowania sytuacji na rynku pracy, z drugiej strony zmuszają do zmiany metod i form udzielania wsparcia. Kiedyś doradca był bardziej dyrektywny, pełnił rolę autokraty, który sugerował, wskazywał rozwiązania, a czasami nawet do nich przekonywał. Dzisiaj jest „towarzyszem” swojego klienta, w jego podróży do samodzielnego poszukiwania satysfakcjonujących rozwiązań. Doradca motywuje, wspiera, pokazuje szanse i możliwości. Natomiast to klient w sposób świadomy dokonuje wyboru tego, co jest dla niego najlepsze. W tej sytuacji doradca został „zwolniony” z odpowiedzialności za powodzenie klienta, jednak wymaga się od niego profesjonalizmu i świadczenia usług na najwyższym poziomie. Możliwe to jest jedynie jeśli będzie nieustannie podnosił swoje kwalifikacje, rozwijał umiejętności, podążał za zmianami. Musi wnosić do procesu doradczego motywację, zaangażowanie i aktywność.
W ostatnich latach poszerzyła się również grupa potencjalnych klientów doradcy, a co za tym idzie pojawiły się inne problemy i inne niż dawniej oczekiwania. Kiedyś klientami doradcy zawodowego były głównie osoby niepracujące, poszukujące zatrudnienia i młodzież podejmująca decyzje edukacyjne lub zawodowe. Dzisiaj częstymi klientami są osoby pracujące, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje, z różnych powodów poszukują innej pracy lub chcą osiągnąć większą satysfakcję zawodową. Coraz częściej zgłaszają się osoby powracające z emigracji, które rozpoznają możliwości i warunki podjęcia zatrudnienia w Polsce, a są także obcokrajowcy.
    Działania pomocowe, z którymi dzisiaj spotykają się doradcy dotyczą m.in. określenia celów życiowych, możliwych kierunków rozwoju, czy trendów rynku pracy, doskonalenia umiejętności podejmowania decyzji, rozwoju umiejętności interpersonalnych i tzw. kompetencji miękkich. Doradcy udzielają wsparcia w sytuacji doświadczania stresu w miejscu pracy, pomagają odnaleźć się po utracie zatrudnienia lub w zmianie dotychczasowego kierunku rozwoju zawodowego.
Aby sprostać tak licznym i zróżnicowanym oczekiwaniom trzeba cały czas doskonalić swój warsztat pracy. Współczesny doradca wykorzystuje w pracy z klientem różnorodne metody i narzędzia – wywiad, analizę danych biograficznych, obserwację, zaczerpnięte z technik kreatywnego myślenia czy planowania strategicznego.  

    Doradcy poszukują wciąż nowych dróg, które mogą pomóc radzącym się konstruować i rekonstruować ich kariery. Wymaga to ciągłego poznawania samego siebie, konfrontowania swoich potrzeb i oczekiwań oraz posiadanego potencjału z możliwościami i wymaganiami życia społecznego, a także gotowości do podejmowania niezliczonej liczby decyzji, zarówno tych codziennych, powszednich, jak i tych znaczących, związanych z wyborem drogi życiowej, kariery.

Katarzyna CielochZanim postanowisz zmienic zawód

Artykuł opublikowany w miesięczniku "Niepełnosprawni TU i TERAZ" Lipiec 2015
wydawanym przez "Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych" :

 

Rynek pracy z każdym rokiem przechodzi diametralne zmiany - jedne zawody zanikają i zostają zastąpione nowymi. Sytuacja taka dotyczy zarówno osób sprawnych jaki niepełnosprawnych. Jak poradzić sobie ze zmieniającymi się trendami na rynku pracy? Czy przekwalifikowanie zawodowe może być wyjściem z trudnej sytuacji życiowej?

Zacznijmy od tego czym jest przekwalifikowanie zawodowe. Zazwyczaj osoby decydujące się na ten krok zdobywają nowe lub uzupełniają swoje dotychczasowe kwalifikacje. Nie we wszystkich przypadkach przekwalifikowanie wiąże się ze zmianą zawodowej branży. Często może być okazją do poszerzenia kwalifikacji, dzięki którym pracownik staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy lub jest po prostu nadal potrzebny.

- Szybko zmieniająca się rzeczywistość, postęp technologiczny, zmiany w sferze społecznej i ekonomicznej mają duży wpływ na sytuację na rynku pracy zarówno osób sprawnych jak również niepełnosprawnych - mówi Katarzyna Cieloch, doradczyni zawodowa z cieszyńskiego „Inkubatora kariery". Nie ma już zawodów, ani rodzajów wykształcenia, które gwarantowałyby pracę do emerytury. W ciągu swojego życia zawodowego musimy nie tylko wielokrotnie zmieniać miejsce pracy, ale także często jesteśmy zmuszeni do zmiany swojego zawodu. We współczesnym świecie niczego nie możemy być pewni, dlatego aby przetrwać i utrzymać się na rynku pracy, trzeba być elastycznym.

Przekwalifikowanie zawodowe może być również sposobem na przerwanie zawodowej rutyny. Znudzenie dotychczasową pracą można odczytać jako pierwszy sygnał do zmiany swojego zawodowego życia. Praca powinna być dla nas przyjemna i nie powodować zmęczenia. Kiedy robimy to, co lubimy, wówczas po prostu pracujemy lepiej, bardziej angażujemy się w realizację zadań, jesteśmy skuteczniejsi, szczęśliwsi, zmotywowani, a to dodatkowo przekłada się na uznanie otoczenia - klientów, współpracowników czy przełożonych.

Szansę na odniesienie sukcesu znacznie zwiększymy znając swój profil predyspozycji (nawet pomimo jakiejś dysfunkcji). Łatwiej wówczas określić, jakiego zajęcia szukamy i wyeliminować te, w których moglibyśmy okazać się nieefektywni. Konfucjusz powiedział „Znajdź pracę, którą lubisz, a do końca życia nie będziesz musiał pracować".

Myśląc o przekwalifikowaniu zawodowym należy pamiętać o spójności swojej kariery. Nasze przekwalifikowanie może przypaść do gustu nowemu pracodawcy, natomiast zbyt chaotyczne CV, które przepełnione jest niespójnymi z kierunkiem kariery zawodowej stanowiskami, nie zachęci pracodawców do zatrudnienia nas. Dlatego decydując się na taki ruch warto zachować zdrowy rozsądek i dokonywać jedynie tych zmian, które będą po części spójne z dotychczasową karierą zawodową.

Aby mieć pewność, że decyzja o przekwalifikowaniu zawodowym jest słuszna, należy rozważyć kilka aspektów. Według Katarzyny Cieloch, która często pomaga swoim klientom w zmianie zawodowego profilu, należy jasno wyznaczyć miejsce, w którym osoba chcąca zmienić swoje kwalifikacje aktualnie się znajduje. Określenie miejsca na zawodowej ścieżce pozwoli wykonać ruch w kierunku, który przyniesie korzyści. Ważne jest, aby praca odpowiadała naszym potrzebom, możliwościom i była zgodna z naszymi zainteresowaniami. W przeciwnym razie może być źródłem wielu rozczarowań i frustracji.

Ważną kwestią jest również określenie tego, co osoba chce robić w przyszłości. Dokonywanie zmian dla samych zmian nie ma sensu. Dlatego też każda zmiana i wybór zawodu powinny być poprzedzone szczegółową analizą zarówno własnych możliwości, jak i oceny bieżącej sytuacji na rynku pracy oraz perspektyw na przyszłość. Stanowi ona punkt wyjścia do określenia kierunku i celu dalszego rozwoju. Tylko jasno określone cele mają realne szanse na realizację.

Osoby, które chcą dokonać zmian na swojej ścieżce zawodowej, a jednak mają wątpliwości, jaki kierunek obrać, mogą skorzystać z usług doradcy zawodowego. Pomoże on wskazać właściwą drogę, będzie motywował i wspierał w przeprowadzeniu zmian, podpowie osobie niepełnosprawnej czy przekwalifikowanie będzie zadowalające czy może pójść w innym kierunku.Andrzej KoenigSzkoła średnia, studia? a może praca?

Wywiad dla:

inkubator kariery cieszyn - wybór szkoły, wywiad w OX.pl

Nie od dziś wiadomo, że praca zawodowa zajmuje wysokie miejsce w systemie wartości współczesnego człowieka i w znacznym stopniu stanowi o jakości naszego życia. O tym co możemy zrobić, aby znaleźć pracę, która da nam satysfakcję rozmawiamy z Katarzyną Cieloch, doradczynią zawodową w ''Inkubatorze Kariery'' w Cieszynie .


Andrzej Koenig: - Czy decyzje o wyborze pracy mają znaczenie dla osiągnięcia sukcesu zawodowego?
Katarzyna Cieloch: - Od pracy oczekujemy już nie tylko zapewnienia bytu materialnego, ale również możliwości samorealizacji, ciekawych wyzwań, spełnienia czy zaspokojenia własnych ambicji. Z tego powodu decyzje dotyczące wyboru szkoły, zawodu czy kierunku studiów są jednymi z najważniejszych jakie musi podjąć młody człowiek. Sukces zawodowy i osobisty w dużej mierze zależy od trafnego dopasowania posiadanych predyspozycji do wymagań konkretnego zawodu, dlatego warto zadać sobie trud by dowiedzieć się jaka praca może nam to zapewnić. Racje miał Konfucjusz mówiąc „Znajdź pracę którą kochasz, a do końca życia nie będziesz musiał pracować”.

- Czy wybór kierunku szkoły lub zawodu jest łatwy?

- Niestety nie. Wielu młodych ludzi na etapie podejmowania decyzji o wyborze profilu nauczania szkoły ponadgimnazjalnej czy kierunku studiów nie bardzo wie, czym rzeczywiście chciałoby się zajmować w przyszłości. Podejmowane decyzje często nie są poprzedzone refleksją dotyczącą posiadanych predyspozycji czy analizą wymagań i warunków w wybranym środowisku pracy. Dodatkowo duża dynamika zmian jakich doświadczamy we współczesnym świecie, natłok informacji, a przede wszystkim brak umiejętności rozpoznawania własnych predyspozycji, powoduje, że zadanie to bywa bardzo trudne.

- Co jest powodem nietrafionych decyzji edukacyjno-zawodowych młodych ludzi?
- Znaczna część młodzieży podejmuje decyzje automatycznie, bo „coś trzeba wybrać”, kierując się sugestiami rówieśników, błędnymi, niesprawdzonymi wyobrażeniami związanymi z pracą w danym zawodzie. Również rodzice rzadko są przygotowani do tego, by trafnie podpowiadać swoim dzieciom w kwestii wyboru ścieżki zawodowej. Bywa, że nieświadomie posługują się stereotypami i nieaktualnymi informacjami lub poprzez dzieci próbują realizować własne ambicje. Nie zawsze wiedzą, czym się kierować przy wyborze dalszej ścieżki edukacji w świecie, który bardzo się zmienił od czasu, gdy to oni dokonywali takich wyborów.

- Czy osoby dorosłe również dokonują wyborów zawodowych?
- Oczywiście. Konieczność wyboru dalszej ścieżki kariery zawodowej bardzo często dotyka osoby dojrzałe decydujące się na zmianę zawodu z powodu rozczarowania poprzednim wyborem, ze względu na trudność znalezienia zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, niesatysfakcjonujące warunki pracy lub redukcję etatów, której doświadczają lub ją przewidują. Takie osoby niestety również często zdają się na przypadek lub „wiedzę powszechną” znajomych, która łatwo może wyprowadzić na manowce. Ta sama „dobra rada” będąc świetną wskazówką dla jednej osoby, może być zupełnie nietrafioną dla innej, ze względu na odmienne predyspozycje, aspiracje czy możliwości.

- Gdzie osoby zainteresowane mogą znaleźć profesjonalne wsparcie?
- Z myślą o tych, którzy stoją przed koniecznością dokonania wyboru szkoły, zawodu, kierunku studiów, chcą przygotować skuteczne CV i list motywacyjny czy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, a także o tych, którzy odczuwają potrzebę zmiany zawodowej działa oferujący profesjonalne doradztwo edukacyjno-zawodowe „Inkubator Kariery” w Cieszynie przy Palcu Wolności 3 (dawny bud. Policji).
Warto po uprzednim kontakcie, umówić się na spotkanie indywidualne z ekspertem znającym realia rynku pracy, który z pomocą profesjonalnych narzędzi diagnostycznych dokona oceny naszych możliwości, zainteresowań, mocnych i słabszych stron, wskazując realne możliwości rozwoju. Korzystając z usług profesjonalisty zaoszczędzimy swój cenny czas, będziemy mogli właściwie wybrać bądź zdecydować o zmianie dotychczasowego kierunku edukacji czy kariery i szybciej podjąć właściwe dla nas działania.

- Dlaczego to takie ważne?

- W każdym biznesie pochopne lub spóźnione decyzje są źródłem frustracji i narażają nas na niepotrzebne straty, a przecież nasza kariera, życie zawodowe to nic innego jak nasz „osobisty biznes”, najważniejszy biznes.
Od kilkunastu lat pracuję jako doradca zawodowy, moimi klientami często są osoby, które podjęły bądź też podejmują bezrefleksyjne decyzje dotyczące dalszego rozwoju edukacyjnego czy zawodowego. A przecież jak wspomniałam wybór zawodu to jedna z ważniejszych życiowych decyzji. Zdumiewające jest jak wiele uwagi i starań poświęcamy przygotowując się do kupna np. samochodu, który już z założenia ma nam służyć tylko kilka lat. Ustalamy wszystkie jego parametry, sprawdzamy stan techniczny u najlepszego mechanika w okolicy, natomiast ważne życiowe decyzje podejmujemy bez głębszego zastanawiania się, „w ciemno”. Skutki są łatwe do przewidzenia - zmarnowane lata, frustracja, niepotrzebne koszty i utracone możliwości.
Dlatego naprawdę warto zrobić coś dla siebie i wybrać właściwy kierunek „inwestycji w siebie” już na początku drogi zawodowej.
Gorąco zachęcamy do kontaktu i odwiedzenia naszej strony www.inkubatorkariery.cieszyn.pl gdzie oprócz danych kontaktowych i informacji o zakresie świadczonych przez nas usług można dowiedzieć się o aktualnych wydarzeniach związanych z rozwojem zawodowym tj. targi edukacyjne, targi pracy czy rekrutacje do projektów i szkoleń. Serdecznie zapraszamy.
 
- Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.

Andrzej Koenig

 Nic tak nie motywuje do pracy jak własna firma?

Wywiad dla:

inkubator kariery cieszyn - wybór szkoły, wywiad w OX.pl

Na prowadzenie własnego biznesu decyduje się coraz więcej osób. W Polsce istnieje ponad 3 miliony jednoosobowych firm. Zastanawiasz się jak założyć własną firmę? Jeżeli chcesz prowadzić własny biznes, nie wystarczy, że wiesz co chcesz robić. Musisz mieć jeszcze pewność, że wiesz jak. Warto zacząć od oceny szans rynkowych nowej firmy na rynku. Ale gdy widzisz dla siebie miejsce, trzeba tą wymarzoną firmę powołać do życia. Jak to zrobić?

 
Jeśli dokładnie znamy branżę, w której chcemy działać, mamy kontakty i przede wszystkim pomysł na biznes, a także motywację do pracy, możemy osiągnąć spory sukces. Pomysł w dużej mierze decyduje o sukcesie całego przedsięwzięcia, a tym samym o wielkości zysków, jakie będziemy z niego czerpać. Pomysł nietrafiony może oznaczać straty finansowe, które niestety trzeba będzie pokryć z własnej kieszeni.

Skąd jednak czerpać pomysły czy inspiracje. Pomysłów na własną działalność najlepiej szukać w tej dziedzinie, na której dobrze się znamy. Można wówczas wykorzystać posiadaną wiedzę i doświadczenie. Dobrym sposobem na własny biznes może się okazać wykorzystanie swojego hobby, w ten sposób powstało wiele firm działających w branży IT. Można też spróbować przenieść czy wręcz skopiować te rozwiązania, które sprawdziły się i przyniosły dochody np. za granicą, tak jak to się stało w przypadku firm, które zaczęły importować na polski rynek quady.

Jeśli chcemy zminimalizować ryzyko ewentualnego niepowodzenia, możemy skorzystać z cudzej renomy, rozpoznawalnego znaku firmowego, a nierzadko również z cennego doświadczenia zostając franczyzobiorcą. Należy jednak zawsze pamiętać, że pomysł sam w sobie nie ma wartości ekonomicznej, zyskuje ją dopiero wówczas, gdy zostanie wdrożony.             
 
Na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej otrzymać można bezzwrotne wsparcie finansowe. Jego wysokość jest uzależniona od źródła, z którego zamierzamy skorzystać (powiatowy urząd pracy lub środki europejskie). System przyjdzie przedsiębiorcy z pomocą także na początku jego biznesowych działań. Przez pierwsze dwa lata – jeśli wyrazimy chęć – będziemy mogli odprowadzać preferencyjne składki do ZUS, godząc się jednak na niższą emeryturę.

 
- Podejmując decyzje o rozpoczęciu pracy na własny rachunek dobrze jest zweryfikować posiadane zasoby, nie tylko te materialne, ale również te niematerialne. Własna firma to opcja dla tych, którzy mają określone cechy osobowościowe – wykazują się samodyscypliną, dobrą organizacją czasu pracy, umiejętnościami marketingowymi, czy odpowiednim poziomem motywacji mówi doradczyni zawodowa w „Inkubatorze Kariery” Katarzyna Cieloch.

Bardzo przydaje się umiejętność kreatywnego, nieszablonowego myślenia, spostrzegawczość, ale także elastyczność, otwartość na zmianę. Samodzielność i wytrwałość pomaga stawić czoła trudnym sytuacjom. Niezwykle ważna jest również chęć do zdobywania wiedzy i ciągłego rozwoju.     

A jakie są zalety pracy na własny rachunek? Odpada konieczność szukania dobrych pracowników, bo przecież najlepszym... jesteśmy my sami. A skoro jesteśmy najlepsi, nie ma powodów, aby ograniczała nas pensja etatowca. Nasze zarobki zależą od naszej operatywności. Od niej zależy również wysokość podatków, które będziemy płacić. Na szczęście w koszty działalności możemy „wrzucić” prawie każdy wydatek, od kupna auta służbowego, po rozmowy telefoniczne. A wysokie koszty równają się niskim podatkom i większym zyskom. Dla wielu istotny jest większy prestiż społeczny, czy niezależność i elastyczność w sposobie działania.

Własna firma to także minusy. Na co należy uważać?
 - Największym minusem samozatrudnienia jest ryzyko rynkowe. Początkującemu przedsiębiorcy trudno czasem oszacować ryzyko swoich działań i ich opłacalność. Konkurencja na rynku jest duża, liczy się więc inwencja, innowacyjność i (niskie) koszty działalności. Trzeba trzymać cały czas rękę na pulsie. Kolejnym minusem właściciela firmy jest to, że nie podlega on przepisom prawa pracy i nie przysługuje mu np. urlop wypoczynkowy, a praca rzadko ogranicza się do 8 godzin na dobę. W przypadku choroby właściciela firmy nie przysługuje mu chorobowe. Własna firma to również większe ryzyko, a w przypadku niepowodzenia, narażenie zaangażowanych środków na stratę, a to z kolei może oznaczać większy stres, niż praca na etacie – dodaje Katarzyna Cieloch

Podstawowym dokumentem, który musimy złożyć aby nasza firma mogła zacząć działać i zarabiać jest Formularz CEIDG-1. Dzięki niemu zostaniemy zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Najwygodniej wypełnić wniosek online i podpisać bezpłatnym podpisem elektronicznym. Dzięki niemu również korespondencja z ZUS może być prowadzona przez Internet.

Jak widać, dzięki cyfryzacji administracji większość spraw związanych z założeniem własnej, jednoosobowej firmy możemy załatwić nie wychodząc z domu.

Andrzej Koenig